You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodní podmínky

1) základní údaje, 2) všeobecná ustanovení, 3) předmět smlouvy, 4) objednávka zboží, 5) cena a placení, 6) dodací lhůta, 7) dopravní podmínky, 8) zrušení objednávky, 9) omezení odpovědnosti za obsah webu, 10) slevy a akce, 11) Montážní práce a náplň 12) závěrečná ustanovení 13) vysvětlení pojmů služeb - náplň práce

1) Základní údaje

Provozovatel: 1000 dveří s.r.o.
IČ: 07256949
DIČ: CZ07256949

Sídlo: Fryštátská 965/45, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
Provozovna: Fryštátská 965/45, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov (Po-Pá) po tel. domluvě (So – NE) zavřeno 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 115-7587020247/0100 Komerční banka 
Kontakty: 
Mobil: +420 603 224 676
E-mail: info@1000dveri.cz
Web: www.drevene-dvere.cz

2) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve kupní smlouvě (závazné objednávce) stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (1000 dveří s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy-závazné objednávce (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

3) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách drevene-dvere.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. drevene-dvere.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

4) Objednávka zboží

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky či žádat o zálohu do výše 100% z prodejní ceny.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná rámcová písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Kupující před objednáním může požádat o odborné zaměření stavebních otvorů prodávajícího, prodávající může si účtovat dle ceníku služeb či dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

5) Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách drevene-dvere.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 5% za každý den prodlení zbývající částky. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo po provedené autorizované montáži přímo technikovi.

Zálohová faktura se platí ve výši do 50% od celkové ceny objednávky - vždy záleží na dohodě.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo), v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 týdnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě dopravy přepravcem či montáže, termín dodání se může lišit o 1-2 týdny.

Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. Proto je v některých případech doba dodání 6 - 16 týdnů v případě nedodržení termínu, prodávající se zavazuje za každý den prodlení, zaplatit kupujícímu 0,05% z částky nedodaných položek.

V případě zboží, které je již skladem, nezajistí-li kupující převzetí výrobků do 2 týdnů od doručení písemného oznámení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen platit skladné ve výši Kč 100,- za celou objednávku a každý den (i započatý), anebo může podle vlastní úvahy prodávající na náklady a riziko kupujícího zboží odeslat do místa podnikání/sídla kupujícího a kupující je povinen toto zboží převzít. 

7) Dopravní podmínky

Zboží lze v současné době vyzvednout osobně ve skladu v Havířově:

Sklad pro osobní odběry v provozovně: Fryštátská 965/45, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Po – Pá: po tel. dohodě

nebo dopravovat přepravní službou TopTrans - která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky.

Cena dopravného za celou objednávku je paušální po celé ČR za 985kč s 21%DPH, nebo v případě malého zboží 180kč s 21% DPH, po celé ČR

Při platbě v hotovosti nebo na dobírku při převzetí k ceně dopravného se připočítává částka ve výši 180kč s 21% DPH,

Doručování zásilek v pracovní dny od 8 do 18 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba Vás bude kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle. V případě problémů s doručením kontaktujte centrálu Top Trans tel. 272767626, nebo stránky www.toptrans.cz, kde zjistíte podle Vašeho bydliště informace o depu, které zajišťuje doručení Vaší zásilky;

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, zboží rozbalit ihned po převzetí / dovozu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci / dodavateli. Zjevné vady se reklamují do 5 ti dnů od převzetí. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy u dodacího listu nebo jsou zasílány emailem / poštou.

Dopravné s montáží či závozem zboží - kupující musí obstarat parkovací místo pro řemeslníky či řidiče, hlavně když se jedná o modrou zónu a další zóny, kde může parkovat pouze občan, který tam má trvalý pobyt, tímto vzniká potíž s parkováním a řemeslníci nemůžou nést těžké dveře a nářadí přes několik ulic, pokud kupující neobstará parkovací místo (například koupením parkovací kartičky pro naše řemeslníky čí vjezd na dvůr), prodávající má nárok v případě zaplacení parkovného či pokuty, žádat od kupujícího danou částku a prodávající dokáže danou skutečnost dokladem o zaplacení. 

8) Zrušení objednávky

Zrušení objednávky řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Zboží, které je zakázkové, například dveře nebo zárubně, které se musí vyrobit, kupující má právo vrátit jen v jediném případě, kdy je zboží poškozené, v opačném případě kupující nemůže vrátit zboží, které se vyráběli pro daného zákazníka na zakázku.

Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží, formou doporučeného psaní, které bude zasláno na adresu: 1000 dveří s.r.o.,  Fryštátská 965/45, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění):

-na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí 
-na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; 
-na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; 
-na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal; 
-na dodávku novin, periodik a časopisů; spočívajících ve hře nebo loterii.
-Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nedodrží správné stavební otvory na své stavbě, pro všechny naše obložkové zárubně

Správné stavební otvory pro obložkové zárubně:

Obložková zárubeň o rozměru 60cm správný stavební otvor = 70cm x 202cm
Obložková zárubeň o rozměru 70cm správný stavební otvor = 80cm x 202cm
Obložková zárubeň o rozměru 80cm správný stavební otvor = 90cm x 202cm
Obložková zárubeň o rozměru 90cm správný stavební otvor = 100cm x 202cm
Obložková zárubeň o rozměru 100cm správný stavební otvor = 110cm x 202cm
Všechny uvedené rozměry se mohou pohybovat v rozmezí + - 1cm

-Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku do 48h po potvrzení, které mu zaslal prodávající o přijaté záloze nebo platbě

Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
 • nesmí být použité;
 • musí být nepoškozené;
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.);

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování. V případě zrušení objednávky během objednávky či nepřevzetí zboží odběratelem, celá výše zálohy 50% je nevratná a slouží jako náklady na výrobu a prodej - storno poplatek.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců a na služby taky 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu a to emailem na petrjurecka@volny.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím vždy písemně prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakty.

V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo (fotografie). V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis.

9) Omezení odpovědnosti za obsah webu

Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem typografické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.

10) Slevy a Akce

Slevy a akční ceny platí vždy do vyprodání zásob není-li uvedeno u konkrétního zboží jinak.

11)  Montážní práce a náplň montážních prací

Montáž dveří a zárubní se provádí vždy do připraveného stavebního otvoru, tzn. montážník nedělá žádné úpravy na místě a montuje jen zárubně, dveře a kování. Pokud je domluveno jinak, musí být v nabídce či ve faktuře rozepsané, co vše montážník musí provést, např.: podříznutí, úpravy krycích lišt, akrylování, zvětšení stavebního otvoru bouráním, odlepení a nalepení soklových lišt, dlažby, přechody podlah apod., pokud dané úpravy nejsou rozepsané v nabídce či ve faktuře, tak montážník nemá povinnost dělat dané úpravy. Záleží jestli odběratel se domluví s danou montážní partou jinak a jestli montážník bude chtít dané úpravy dělat. 

V případě, že při příjezdu na adresu montáže dle domluvy s odběratelem telefonicky či písemně odběratel nebude přítomen nebo stavba nebude připravena dle domluvy, odběratel je povinen uhradit náklady spojené se zbytečným výjezdem a to ve výši 2.500,-.

12) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje 1000 dveří s.r.o. (www.drevene-dvere.cz).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

13) Vysvětlení pojmů služeb - náplň práce.

 • Osazení dveří do ocelové zárubně - osazení dveřního křídla na stávající ocelové zárubně vč kování (bez podříznutí)
 • Osazení vchodových dveří do ocelové zárubně (vč úpravy zárubně a kukátka) - osazení dveřního křídla na stávající ocelové zárubně vč kování (bez podříznutí)
 • Montáž dveří - falcové vč zárubní a kování do 2 kompletu / od 3 kompletu - do předem připraveného stavebního otvoru, bez úprav soklových lišt, dlažby či obkladu, bez podř.
 • Montáž dveří - bezfalcové vč obložkové zárubně a kování - do předem připraveného stavebního ovoru, bez úprav soklových lišt, dlažby či obkladu, bez podř.
 • Montáž dveří - falcové vč OKZ a kování - uříznutí pantů, montáž zárubní, dveří a kování - bez podříznutí a bez úprav soklových lišt, dlažby či obkladu, bez odvozu starých dveří
 • Montáž protipožárních dveří vč obložkových zárubní vč certifikace - do předem připraveného stavebního ovoru, bez úprav soklových lišt, dlažby či obkladu
 • Demontáž a zazdění ocelové zárubně vč certifikace BT2, BT3 - kompletní dodávka, odvoz suti, zárubní a dveří - bez úprav soklových lišt, dlažby či obkladu, bez malování zárubní
 • Montáž pouzdra pro posuvné dveře (do připraveného st otvoru) - do připraveného stavebního otvoru/SDK příčky - bez zazdění a obložení SDK
 • Zárubně vč dveří do pouzdra 1.křídlé - bez montáže dodatečných doplňků (náprstek, tichý dojezd apod.)
 • Montáž posuvných dveří na stěnu 1. křídlé - bez montáže zárubní, bez úprav soklových lišt či obkladu/dlažeb. 
 • Montážník vždy po sobě uklidí a odveze odpad na recyklaci - folie a kartónové balení.
 

Vydáno dne 1.2.2019 společností 1000 dveří s.r.o.